Nu är projektet äntligen igång

Med officiell projektstart idag den 15 mars 2017 och utskickat pressmeddelande har vi nu gett startsignal för Två länder – én elv.

Det var en förväntansfull projektgrupp som under förmiddagen gjorde klart allt inför lansering, som denna webbplats och pressmeddelande. Nu har vi tre intensiva projektdagar fram till 15 mars 2020. Ambitionsnivån är hög och vi inser att vi har en lång och säkert bitvis krokig väg framför oss. Förhoppningsvis kan projektets arbete även fungera som inspiration till andra liknande projekt på andra platser.

Pressmeddelandet:

Projektet Två länder – én elv ska skapa förutsättningar för en hållbar förvaltning  av laxbeståndet och den biologiska mångfalden

På sikt är målet att Klarälven-Trysilelva-Femundselva ska bli ett av Skandinaviens mest laxrika och hållbara älvsystem. Projektet har sin grund i de resultat och åtgärdsförslag som lyftes fram i det tidigare projektet Vänerlaxens fria gång. Ett urval av föreslagna åtgärder ska genomföras för att dels uppnå mål för populationerna av vildfödd Klarälvslax och -öring, dels förbättra tillståndet för de unika miljöer och andra arter som finns i och längs Klarälven och Trysilelva.

Jämfört med 1800-talet finns i dag sannolikt mindre än fem procent kvar av lekbestånden av vild Klarälvslax och Klarälvsöring. Även andra arter i och längs älven har haft en negativ utveckling. Eftersom älven, med dess biologiska mångfald och ekosystem, inte känner av nationsgränsen finns tydliga behov av att använda ett gränsöverskridande perspektiv på områden och förvaltning, samt ett nära samarbete Sverige-Norge för att främja, skydda och återskapa viktiga naturvärden.

Två länder – én elv är likt det tidigare projektet ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Värmland och Fylkesmannen i Hedmark. Där Vänerlaxens fria gång mest fokuserade på utredningar och forskningsstudier för att få kunskap om tillstånd och åtgärdsbehov, ska det nya projektet driva på för att de mest prioriterade åtgärderna genomförs.

Flera av åtgärderna har ett långsiktigt perspektiv, medan andra ger resultat på kort sikt. Exempel på åtgärder är miljöanpassad vattenreglering, högeffektiva fiskpassager förbi dammbyggnader för uppströmsvandrande och nedströmsvandrande fisk samt restaurera livsmiljöer i älven.

– Det är dags att gå från ord till handling. En positiv sak är det breda stöd som projektet upplever hos såväl lokala fiskerättsägare, sportfiskare, forskningsmiljöer, kommuner som de nationella fiskevårdsmyndigheterna i Sverige och Norge, säger Pär Gustafsson, länsfiskekonsulent Länsstyrelsen Värmland.

Atle Rustadbakken som nyligen övertagit ansvaret för fiskeförvaltning i Hedmark, tycker att detta är ett spännande och viktigt samarbetsprojekt mellan Sverige och Norge.
– Kommunene på norsk side har ventet på dette lenge, prosessen har vært lang og mange har bidratt.Vanndirektivets verktøykasse skal nå anvendes i praksis der målet er å oppnå god tilstand med produksjon av laks også i den norske delen av vassdraget samtidig som at vannet bidrar til nødvendig kraftproduksjon, säger Atle.

Projektet pågår mellan 15 mars 2017 – 15 mars 2020, har en totalbudget på cirka 17,5 Mkr och utgörs till 50% av medel från europeiska regionala utvecklingsfonden. Resterande del finansieras av Länsstyrelsen Värmland, Fylkesmannen i Hedmark, Havs- och vattenmyndigheten samt norska Miljødirektoratet.

Kontaktpersoner

Atle Rustadbakken, Fylkesmannen Hedmark. fmheatru@fylkesmannen.no, +47 62 55 11 67

Grete Algesten, Länsstyrelsen Värmland. Grete.algesten@lansstyrelsen.se; +46 10 2247 430