Delprojekt 3:2 Kostnad-nyttoanalyser

Åtgärdsprogrammet som togs fram inom Vänerlaxens fria gång, och som utgår från Havs-och vattenmyndighetens underlag inför vägledning om lämpliga försiktighetsmått och bästa möjliga teknik för vattenkraftverk i syfte att minska deras negativa miljöpåverkan, är omfattande och kostsamt.

Enligt miljöbalkens hänsynsregler kan krav på en verksamhetsutövare ställas i sådan utsträckning att de inte kan anses orimliga att uppfylla. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. För att en sådan rimlighets/skälighetsbedömning ska kunna göras behöver därför även nyttan av miljöåtgärderna beräknas. I detta projekt planeras en minimilösning för att återetablera laxen på norsk sida samt att beståndet ökar till 50 procent av lekbeståndsmålet.

Mål

Genom kostnad/-nyttoanalyser och via till exempel identifiering av ekosystemtjänster beräkna samhällsnyttan av åtgärderna.

Resultat/effekt

En prislapp erhålls för kostnaden för en bra miljö och en god folkhälsa, det vill säga att genomföra de övriga arbetspaketen och delprojekten, samt vilka fördelar/intäkter genomförandet, en bra miljö och god folkhälsa ger.