Delprojekt 1:3 Hög överlevnad hos nedvandrande fisk vid Sagnfossens och Lutufallets kraftverk

Vid återetablering av lax på den norska sidan krävs åtgärder som säkerställer att nedvandrande fisk överlever passagen förbi Sagnfossen kraftverk.

Tidigare undersökningar har visat att smolten och den utlekta laxen (kelt) som ska ta sig ner till Vänern inte överlever passagen genom Höljes kraftverk. Avledare vid Lutufallet som ökar överlevnaden har utretts ett flertal gånger. Fortsatt projektering krävs för att därefter inleda anläggande av fiskpassageanläggning för i första skedet lastbilstransport från kraftverken till nedströms Höljes kraftverk, alternativt Forshaga kraftverk.

Mål

Projektering av nedströmspassage/-passager.

Resultat/effekt

Nedvandrande smolt och kelt från den norska sidan överlever passagen förbi Sagnfossen/Lutufallet/Höljes kraftverk. Avledningseffektivitet: 90% (BMT – Bästa Möjliga Teknik).