Delprojekt 1:2 Ökad överlevnad för nedvandrande fisk vid Edsforsens kraftverk

Undersökningar inom projektet Vänerlaxens fria gång visade att över 70% av smolten och 99% av den utlekta laxen (kelt) som ska ta sig ner till Vänern inte överlever passagen genom kraftverken. En utredning med förslag på en uppsamlingsanläggning vid Edsforsens kraftverk som ökar överlevnaden togs därför fram.

För att öka överlevnaden hos fisken fram till dess passageanläggningen finns på plats krävs en adaptiv fiskvänlig tappning av vatten via ytutskov vid samtliga 8 kraftverk på sträckan Edsforsen-Forshaga.

Mål

  1. Inleda processen för anläggande av fiskpassage/uppsamlingsanläggning vid Edsforsens kraftverk för lastbilstransport till nedströms Forshaga.
  2. Under tiden: Utredning och implementering av fiskvänlig tappning av vatten via utskov vid samtliga 8 kraftverk på sträckan Edsforsen-Forshaga.

Resultat/effekt

Kraftigt ökad överlevnad för nedvandrande fisk. Passageeffektivitet: 90% (BMT Bästa Möjliga Teknik).