Delprojekt 2:3 Övervakning av lax- och öringspopulationerna

Övervakning av lax- och öringspopulationernas utbredning och utveckling är viktigt när det gäller förvaltning. Exempelvis kontroller av antalet uppvandrande lekfiskar, var och när de leker eller vandrar ut, identifiering av flaskhalsar som begränsar utvecklingen, samt inte minst hur väl populationerna svarar på olika miljöåtgärder. Detta påbörjades under projektet Vänerlaxens fria gång och avses fortsätta i Två länder – én elv.

Mål

Ett övervakningsprogram arbetas fram och startas upp för lekfisk (fälla/ekolodsräkning), föryngring (elfiske), smoltutvandring (ryssja) samt eventuella beteenden (telemetri).

Resultat/effekt

Ökad kunskap om när och hur mycket lax och vänervandrande öring som vandrar upp och ner i älvsystemet, och därigenom underlag för en god förvaltning av kultur/naturresursen.