Delprojekt 1:4 Miljöanpassad reglering

Miljöanpassad reglering för a) minskad förlust av biologisk mångfald och b) minskad uppkomst av översvämningsmygg

Flera växt- och djurarter påverkas negativt, samt översvämningsmyggen positivt, av den nuvarande regleringen av älven.

Mål/åtgärd

Inleda processen mot miljöanpassad vattenreglering vid samtliga av älvens kraftverk.

Resultat/effekt

Den generella situationen för älvens biologiska mångfald förbättras och antalet översvämningsmygg minskar.