Om projektet

Projektet Två länder – én elv 2017-2021 har sin utgångspunkt i de resultat och åtgärdsförslag som projektet Vänerlaxens fria gång tog fram, vilket innebär ett gränsöverskridande samarbete med avrinningsområdesperspektiv.

Projektets period var initialt mars 2017 till och med december 2019 men blev förlängd till och med 31 december 2021.

Övergripande syften

 • Återuppbygga det vilda laxbeståndet i Klarälven och Trysilelva
 • Levande landsbygd: ökad och hållbar fisketurism i sjö och älv
 • God ekologisk status enligt Ramdirektivet för vatten (2000/60/EG),
 • Gynnsam bevarandestatus enligt Art- och habitatdirektivet (92/43/EEG), samt
 • Att uppfylla de svenska och norska miljömålen.

Huvudmål under projektperioden 2017-2021

 • Ökning av lekbeståndet till 50 % av det beräknade lekbeståndsmålet.
  • Konkret: Alla åtgärder som genomförs i projektet ska bidra till att lekbeståndet inom 5-10 år ökar från dagens ca 500-1000 vilda laxar till att 5-6000 leklaxar årligen fångas och transporteras från Forshaga till uppströms belägna lekområden.
 • Återetablering av lax på norsk sida.
 • Att inleda åtgärder som bevarar och påbörjar återuppbyggnaden av övriga skyddsvärda arter och livsmiljöer i och längs älvdalen.
 • Etablera en avsiktsförklaring på hög politisk nivå mellan Norge och Sverige, som säkrar en enhetlig, varaktig och gränsöverskridande förvaltningspraxis av älvresursen. Detta för att på sikt möta vattendirektivets mål om god ekologisk status i vattendraget.

Målen avgränsas geografiskt av det som bedöms vara Klarälvslaxens ursprungliga utbredningsområde inom Klarälven, Trysilelva och Femundselva med biflöden.

Arbetspaket och aktiviteter i projektet

Får att uppnå syfte och nå huvudmålen är projektet indelat i tre arbetspaket:

 1. Ökad fångst- och överlevnad för upp- och nedströmsvandrande fisk vid kraftverken samt miljöanpassad reglering
 2. Biotoprestaurering, återintroduktion och populationsövervakning
 3. Genetik och Kostnad – nyttoanalyser

Dokumentation 

Följande dokumentation finns att begära ut från Länsstyrelsen Värmland.

 • Projektbeskrivning: Två länder – én elv 2017-2020
 • Slutrapport: Vänerlaxens fria gång. Två länder, en älv
 • Ekologisk status och underlag till åtgärdsprogram för Klarälven, Trysilelva och Femundselva med biflöden

Samarbetspartners

Det här projektet var ett projekt inom Interreg-Sverige-Norge, med finansiering av Miljødirektoratet och Havs- och vattenmyndigheten. Länsstyrelsen Värmland och Statsforvalteren i Innlandet var projektsamordnare.

Kartan visar Klarälvens/Trysilelvas avrinningsområde, som sträcker sig från Femunden i Norge ner till Vänern i Sverige.