Två länder – én elv

Två länder – én elv är ett samarbete mellan flera aktörer. Ta gärna kontakt med oss, om du vill veta mer om projektet.

Länsstyrelsen Värmland

Projektsamordnare: Pär Gustafsson, par.gustafsson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Värmland är regeringens regionala myndighet för alla som bor och verkar i Värmland. En stor del av länsstyrelsens arbete handlar om att främja länets utveckling både miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Exempel på detta kan vara att ge företag ekonomiskt stöd, uppmuntra kommunerna i arbetet för ett jämställt samhälle, skydda miljöer och kulturarv samt att ha ett nära samarbete med andra aktörer i länet. Vi har också en hel del internationella kontakter och projekt.

Länsstyrelsen Värmlands webbplats

Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren er statens representant i Innlandet og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Fylkesmannen er dessuten et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter. Fylkesmannen i Innlandet ble opprettet 1. januar 2019 ved sammenslåing av fylkesmannsembetene i Oppland og Hedmark. Det er ikke gitt regler ved lov for fylkesmennene. Det organisatoriske grunnlaget er ”Instruks for fylkesmenn”, fastsatt ved kongelig resolusjon av 7. august 1981, sist endret 6. juni 1999. Knut Storberget er den første fylkesmannen i Innlandet.

Statsforvalteren i Innlandets webbplats

Projektets medfinansiärer

Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en statlig miljömyndighet. Vi arbetar för att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag. Vi arbetar på regeringens uppdrag och i medborgarnas tjänst. Grunden för vårt ansvar finns att läsa i instruktionen för myndigheten. Här står bland annat att vi ska arbeta med bevarande, restaurering och hållbar användning av sjöar, hav och vattendrag. Som miljömyndighet ska vi vara pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken och arbeta för en hållbar förvaltning av fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndighetens webbplats

Miljødirektoratet

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor. Vi gjennomfører og gir råd om utvikling av klima- og miljøpolitikken. Vi er faglig uavhengig. Det innebærer at vi opptrer selvstendig i enkeltsaker vi avgjør, når vi formidler kunnskap eller gir råd. Samtidig er vi underlagt politisk styring. Våre viktigste funksjoner er at vi skaffer og formidler miljøinformasjon, utøver og iverksetter forvaltningsmyndighet, styrer og veileder regionalt og kommunalt nivå, gir faglige råd og deltar i internasjonalt miljøarbeid.

Miljødirektoratets webbplats

Europeiska regionala utvecklingsfonden

ERUF har som mål att stärka ekonomisk och social sammanhållning i den Europeiska unionen genom att korrigera bristande balans mellan dess regioner.

Europeiska regionala utvecklingsfondens webbplats